Aktif Tektonik Nedir? Mevcut Yapıların Performans Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

AKTİF TEKTONİK NEDİR?

Bölgede Kuzey Anadolu Fayı (KAF), İzmit Körfezi güneyini sınırlayarak batıya doğru devam eder. Kuzey Anadolu fayı, Marmara Bölgesinde geniş bir alanda 17.08.1999 da Ms:7.4 olan ve odak derinliği 18 km olan bir deprem oluşturmuştur. İzmit bölgesi Türkiye’nin 1. derecede deprem bölgesi olup aktif tektonik hat üzerindedir.

Doğrultu atımlı sağ yönlü fay olan ve Batı Anadolu Bölgesi boyunca bölgeyi yaklaşık olarak D-B Doğrultulu kat eden bu fay yüzeyde izlenen önemli bir yüzey kırığı oluşturmuştur. Kırık, Gölcük Donanma batı duvarında yaklaşık olarak 4,5 m sağ yanal öteleme yapmış olup Arifiye’ de ise yine aynı geometride 5,00 m yer değiştirme sağlamıştır. Bölgede zan şeklinde yüzey kırığı oluşturan bu deprem, özellikle zemin davranışları açısından farklı olan alanlarda önemli hasar ve can kaybına neden olmuştur.

MEVCUT YAPILARIN PERFORMANS ANALİZİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Performans analizi ( teknik rapor, statik hesap raporu, deprem testi, bina testi, yapı analizi, bina sağlamlık testi) işi ile ilgili yapılacaklar aşağıda sıralanmıştır.

Tüm çalışmalar fotoğraf ve video ile belgelenecektir. Performans analizi neticesinde yapı yeterli performansı gösterir kurtarır ise sorun yok. Fakat yapı kurtarmaz  ise Güçlendirme projesi yapılması süreci başlar.

Yapılacak çalışmalar şunlardır;

İnşaat mühendisi tarafından Teknik keşife gelinip gözlenecekler;

-çatlak

-oturma

-deformasyon

-gözle görülebilir hasar tespiti

 • Zemin Etütü veri raporu. Jeoloji ve/veya jeofizik mühendisi
 • Sismik kırılma ölçüsü alınması
 • Sismik MASW VS30  ölçüsü alınması
 • Sondaj yapılması
 • Alınan sismik ölçülerin değerlendirilmesi. Zemine ait statik ve dinamik hesaplarda inşaat mühendisinin kullanacağı Dinamik elastik parametrelerin bulunması
 • Zemin etüt raporunun hazırlanması. Rapor içerisinde sismik veriler, fotoğraflar, jeolojik–jeofizik veriler olacaktır.
 • Beton ve donatı durumu. Yetkili beton demir laboratuvarları tarafından yapılır.
 • Beton karot alınması ve laboratuvar testleri
 • Schmitt çekici ölçü alınması
 • Ferro scan ile tahripsiz donatı çapı belirleme
 • Kolonun sıyrılarak donatının durumunun tesbiti
 • Donatı tesbit cihazı ile donatı aralıklarının tesbiti
 • Statik hesap inşaat mühendisliği
 • Statik röleve ozaliti fotokopisi mal sahibi tarafından  belediyeden alınması
 • Yapının taşıyıcı karkas/sistem 3D  modelinin oluşturulması
 • Yapının mevcut yüklerinin belirlenmesi  ve yapıya etki ettirilmesi
 • Zemin etütünden gelen veriler ışığında deprem yüklerinin etki ettirilmesi
 • Yapının mevcut durumunun güncel deprem yönetmelikleri doğrultusunda deprem performansının belirlenmesi
 • Belirlenen performans durumunun tarafınıza rapor halinde sunulması

BLOG YAZILARI