GEOTEKNİK RAPOR

Geoteknik Rapor (Geoteknik Değerlendirme Raporu), inşa edilecek ya da inşa edilmiş yapıların oturduğu temel zemini tabakalarının değerlendirildiği ve mühendislik hesaplarının yapıldığı rapordur. Geoteknik raporda; temel taşıma gücü hesapları, oturma hesapları ve sıvılaşma analizi gibi geoteknik değerlendirmeler yer almaktadır. Bununla birlikte, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazetede yayımlanan 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı”na göre geoteknik rapor formatında, temel kazısı için iksa ve şev analizi hakkında değerlendirmelere de yer verilmiştir.

Geoteknik rapor hazırlanırken zemin etüt veri raporu, mimari proje, statik proje ve plankote/kot kesit çalışmalarından yararlanılır. Zemin etüt veri raporu kapsamında gerçekleştirilen arazi ve laboratuvar deneyleri gibi çalışmalar incelenerek zeminlerin mühendislik özellikleri, zemin parametreleri ve zeminin davranış modeli tayin edilir. Bunlar neticesinde gerekli hesap ve analizler yapılarak geoteknik rapor tamamlanır.

Geoteknik rapor, başlıca aşağıdaki hususları içermelidir.

– Planlanan proje bilgileri (proje tarihi, kullanım amacı, yapı boyutları, taşıyıcı sisteme ait bilgiler, üstyapı yükleri vb.),

– İnceleme alanı bilgileri (arazinin konumu, yüzölçümü, topoğrafya, mühendislik jeolojisi),

– Arazi çalışmaları ve arazi deneyleri (Sondaj planı, sondaj kot ve derinliklerinin yer aldığı sondaj logları, araştırma çukurları, yeraltı ve yerüstü suları, arazide yapılan SPT, CPT vb. deneyler),

– Laboratuvar deneyleri (zeminlerin sınıflandırılması, zemin parametreleri, deney özet tablosu),

– İdealize zemin profili,

– Geoteknik değerlendirmeler (geoteknik parametreler, yapı-zemin etkileşimi, depremsellik, taşıma gücü ve oturma hesapları, sıvılaşma analizi, kazı güvenliği, doğal afet riskleri vb.),

– Sonuç ve Öneriler (Geoteknik değerlendirmelerin özeti, temel tipi, emniyetli taşıma gücü parametreleri, iksa parametreleri, yeraltı su seviyesi, gerekmesi halinde temel takviyesi ve zemin iyileştirme önerileri)

Keska Mühendislik olarak, deprem yönetmeliğine ve güncel standartlara uygun bir şekilde temel zemini tabakalarına ait geoteknik değerlendirme ve mühendislik hesaplarının yer aldığı geoteknik raporlar hazırlamaktayız.